این سازمان برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا اقدام به گرفتن آزمایش های دوره ای از کلیه پرسنل نموده است . موارد بهداشتی نیز در بدو ورود پرسنل و در طول زمان کاری توسط کمیته بهداشت و ایمنی آموزش و پایش می شود.
ارباب رجوع نیز برای ورود به مجموعه می بایست قوانین وضع شده را رعایت کند.
شرکت توی این مدت کوتاه هزینه زیادی جهت خرید ماسک، دستکش و الکل جهت شستشو و موارد بهداشتی دیگر کرده است تا محیطی امن و عاری از هرگونه خطر ویروس را برای پرسنل خود فراهم نماید.